ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ


ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ  ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ 


               ¸ÀªÀiÁdzÀ eÁUÀÈvÀ ¹Üw ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ


Erà dUÀvÀÄÛ ¤¢æ¸ÀÄwÛzÀÝgÉ ¥ÀvÀæPÀvÀð JZÀÑgÀ¢A¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À eÁUÀÈvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥Àæw gÀAUÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±À§ÝªÀ£ÀÄß UÀ滸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅ ¨ÉÃrPÉ wÃjPÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwAiÀÄ ¸ÀàµÀÖ C£ÁªÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð PÉêÀ® PÀ§ÄvÀgï C®è. CvÀ zÉñÀzÀ eÁUÀÈvÀ ¥ÀæeÉÕUÉ ¸ÁQë ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ MlÄÖ ¥Àæw¤¢ü ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ JAzÀgÀÆ vÀ¥ÀàUÀ¯ÁgÀzÀÄ.
Qæ.¥ÀÆ 59£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£É d£ÀjVvÀÄÛ gÉÆêÀiï, El° AiÀÄ°è ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉwÛzÀ ¯ÉÆúÀzÀ CxÀªÁ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è EqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ EªÀ£ÀÄß “DPÁÖ qÀÄåEgÁ£ï” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, 15 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À CªÀ¢ü ºÉvÀÄÛPÉÆlÖ ªÀÄÄzÀætAiÀÄAvÀæ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è PÁæAwPÁj ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ zÁjªÀiÁrvÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÉÆzÀ® ¢£À¥ÀwæPÉ “qÉÊ° PËgÀAmï” Qæ±À 1702gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. 1762gÀ°è gÉÆúïØ ¢éÃ¥ÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ “¢ £ÀÆå¥ÀÆlð ªÀÄPÀÄåðj” ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQ D£ï ¥sÁæAQè£ï «±ÀézÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¥ÁzÀQ.
1780 gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ªÁvÁð ¥ÀwæPÉAiÀiÁV “¢ ¨ÉAUÁ¯ï UÉeÉmï” DUÀ¸ÀÖ£ï »QÌ gÀªÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÉà ªÀµÀðzÀ°è ¥Àæw ªÀÄÄzÀætzÀ 200 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. vÀ«Ä½£À ªÉÆzÀ® ¥ÀvÀæPÉAiÀiÁV ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ PÉÆjAiÀÄgï, PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀvÀæPÉAiÀiÁV ¢Ã¦PÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀªÀÅ. 1843 gÀ°è ºÀgÀªÀÄ£ï ªÉÆAVèAUï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¢£À¥ÀwæPÉ “ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ” ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ. 1950gÀ ªÉüÉUÉ zÉñÀzÀ°è 214 ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è 44 ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ DAUÀè¨sÁµÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝgÉ,  1990gÀ ªÉüÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 2,856PÉÌ KjvÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁéAvÀAvÀæöå DAzÉÆî£ÀPÉÌ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. JµÉÆÖà ¥ÀæwPÉ ºÁUÀÆ ¥ÀvÀðPÀvÀðgÀÄ ©ænõï D¼ÀgÀ¸ÀgÀ CªÀPÀÈ¥ÉUÉ M¼ÀUÁzÀ WÀl£ÉUÀ½ªÉ. zÉñÀ, d£À, ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁzÁUÀ JZÀÑgÀzÀ zsÀé¤ JwÛ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß JZÀÑgÀUÉƽ¹ ¸ÀªÀiÁdzÀ zsÀé¤AiÀiÁV  PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÀ EwºÁ¸À ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄQÌzÉÉ. CzÀPÉÌAvÀ¯É EzÀ£ÀÄß ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ £Á®Ì£É CAUÀ JA¢gÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥Àæw ºÉeÉÓ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ wgÀĪÀÅ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ.  ¸ÀܽÃAiÀÄ, zÉñÀ-«zÉñÀ, ªÁtÂdå, DgÉÆÃUÀå, ²PÀët, QæÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É ªÀåQÛAiÀÄ J¯Áè DAiÀiÁªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w ªÀģɨÁV°UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßrAiÀÄAvÉ  C£ÁªÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ vÁåUÀzÀ EwºÁ¸À«zÉ. dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ vÀªÀÄä ¥Áæt ¥ÀtQlÄÖ zÀÄr¢zÁÝgÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ EwºÁ¸À ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ PÀUÉÆίÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÆß PÀArzÉ. «±ÀézÀ°è 1992 jA¢ÃZÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÉæÃgÀuÉ ¸Á©ÃvÁzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ½ªÉ. ¥ÉæÃgÀuÉ ¸Á©ÃvÁUÀzÀ CzɵÉÆÖà PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß £ÁåAiÀiPÁÌV PÉÆÃnð¤AzÀ PÉÆÃnðUÉ C¯ÉAiÀÄÄwÛªÉ.ªÀµÀð
«±ÀézÀ°è MlÄÖ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ PÉƯÉ
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀvÀðPÀvÀðgÀÄ
1992
44
02
2002
21
01
2010
44
01
2012
74
02
2013
70
03

(¥ÉæÃgÀuÉ ¸Á©ÃvÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ)
¥ÉÃ¥Àgï ºÀAZÀĪÀ PÁ«ÄðPÀ¤AzÀ »rzÀÄ ©r¸ÀÄ¢Ý ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀ, ¥ÀvÀæPÀvÀð, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ, ªÀÄÄzÀæt vÀAvÀædÕ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ £Á£Á £ËPÀgÀgÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¸ÁUÀÄwÛzÉ. F gÀAUÀzÀ°è zÀÄrAiÀÄĪÀ JµÉÆÖà £ËPÀgÀgÀÄ PÀ¤µÀÖ  ªÉÃvÀ£À. §¸ï ¥Á¸ï, D±ÀæAiÀÄ, ¥ÀrvÀgÀ ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ®Æ ªÀAavÀgÁVzÀÝgÉ.  F §UÉÎ ªÀÄfÃw CAiÉÆÃUÀ §ºÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉ. §ºÀıÀB ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F CAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ¸ÀªÉÇÃðZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ wÃ¥ÀÄð ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ J¯Áè £ËPÀgÀjUÀÆ ºÀµÀð vÀgÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt.
                     
                                                UËvÀªÀiï . ¦. gÁp
                                                     §¼Áîj
                                               ªÉƨÉʯï : 8553111700
                                          EªÉÄïï:- gouthamrati@gmail.com