ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರವೋ ? ಮೀಸಲಾತಿಯೋ?


ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರವೋ ? ಮೀಸಲಾತಿಯೋ?

eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ°è ¨sÁgÀvÀQÌgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæªÉÇÃ? «ÄøÀ¯ÁwAiÉÆÃ?

‘PÀqÁØAiÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ »AzÉ CzÀgÀ eÁUÀÈw C½¸ÀĪÀ ‘GavÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÉÃPÉ? PÀqÁØAiÀÄ vÀ¦àzÀ°è ²PÉë AiÀiÁQ®è?

1945, DUÀ¸ïÖ 15gÀ £ÀqÀÄgÁwæ wæªÀtð ¨ÁªÀÅlªÉÃj¹, ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ¸ÁévÀAvÀæzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, zÀÆgÀ CqÀV PÀĽvÀ qÁ®gï PÀtÂÚ£À ºÀzÀÄÝ §ºÀıÀB D ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß PÀ¹AiÀÄ®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAzÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀÄ, EAzÀÄ eÁUÀwÃPÀgÀt £Á¼É K£ÉAzÀÄ ºÉüÀ®Ä £Á¤gÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ £À£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ MA¢µÀÄÖ qÁ®gïUÉ ªÀiÁjPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. 1857gÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀévÀAvÀæPÁÌV C®è CzÀÄ PÉêÀ® ¹¥Á¬Ä zÀAUÉ JAzÀÄ PÀgÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ.  CzÉà jÃw 1945gÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¥ÀÆtð ¸ÁévÀAvÀæªÀ®è PÉêÀ® DqÀ½vÀzÀ°è «ÄøÀ¯ÁwAiÀĵÉÖà C£ÀߧºÀÄzÉÃ?. ¸Àw ¥ÀzÀÝw, ¨Á®å«ªÁºÀ UÀ¼ÀAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ C¤µÀÖ DZÀgÀuÉUÀ¼À «gÀÄzÀÞ zÀ¤JwÛ CªÀÅUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ eÁjªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ©ænõï D½éPÉAiÀįÉèà EvÀÄÛ. ¸Àgï ¹.«.gÁªÀÄ£ï, ¸Àgï.JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå, dUÀ¢Ã±ï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï, ºÉÆÃ«Ä dºÁAVÃgï ¨Á§, ¸ÀvÉåÃAzÀæ£Áxï ¨ÉÆøï, ¹æäªÁ¸À gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï, «PÀæªÀiï ¸ÁgÁ¨sÁ¬Ä F J¯Áè «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ©ænÃµï ¨sÀgÀzÀvÀ CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉªÀiÁr ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀȨsÁµÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ¢AzÀ¯Éà PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ DAiÉÆÃUÀ “ªÀÅqïì r¸ÁàöåZï” PÀÆqÀ ©ænÃµï ¨sÁgÀzÀvÀ CªÀ¢üzÀÄ.

CvÁåZÁgÀ, C£ÀPÀëgÀvÉ, C¥Ë¶×PÀvÉ, §qÀvÀ£À, §æµÁÖZÁgÀ, ¨Á®å«ªÁºÀ, ¨Á®PÁ«ÄðPÀ, ¨Á¯Á¥ÀgÁ¢ü, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ EvÁå¢ EAzÀÄ zÉñÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÉ®èªÀÇ ¤£ÉßAiÀÄ ¤®ðPÀëöå¢AzÀ §AzÀAvÀºÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæö ®©ü¹zÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæzÀ ¹»AiÀÄ£ÀÄß ¸À«zÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÉÇà CxÀªÁ ¸ÁévÀAvÀæ MzÀV¹PÉÆlÖ ªÀiÁºÁvÀäjUÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÉÇÃ? w½AiÀÄzÀÄ.  ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå CªÀUÀÄt ‘PÀqÁØAiÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ »AzÉ CzÀgÀ ¨sÀAiÀÄ CxÀªÁ eÁUÀÈwAiÀÄ£ÀÄß C½¸ÀĪÀ ‘GavÀ’ JA§ ¥ÀzÀ«gÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët DzÀgÉ ‘GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët’. ªÀÄvÀzÁ£À PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, CzÀÄ ¥Àæw £ÁUÀjÃPÀ£À PÀvÀðªÀå. DzÀgÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁr JAzÀÄ PÀ¤µÀ× PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÆß ¸ÁjºÉüÀĪÀ eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ EA¢£À ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PÀlÄ ªÁ¸ÀÛªÀ. zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ C£ÀPÀëgÀvÉ vÉÆ®V¸À®Ä PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët (GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët) eÁj§AvÀÄ. 14 ªÀµÀðzÉƼÀV£À J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²QëvÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É GzÉÝñÀ ªÀiÁrvÀÄ. PÉ®ªÀÅ (PÉÃA¢æÃAiÀÄ ²PÀët ¥ÀzÀÝw CxÀªÁ KPÁvÀäPÀ ²PÀët ¥ÀzÀÝw eÁjvÀAzÀ) gÁdåUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¸ÁVvÀÄ. DzÀgÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 100% ²PÀëtzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. MAzÀĪÉÃ¼É ¸ÁzsÀåªÁzÀgÀÆ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀªÁðAVÃt ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ ²PÀët ¤Ãr®è JA§ÄzÀÄ §Ä¢ÝfëUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀĪÁVzÉ. UÀÄtªÀÄlÖ«®èzÀ ²PÀët ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ‘CgÉ ²QëvÀ’ CxÀªÁ CgÉ CPÀëgÀ¸ÀÛgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑV CzÀÆ PÀÆqÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ JzÀÄj¸À®Æ§ºÀÄzÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÀ AiÉÆÃd£É (J£ï.¹.J¯ï.¦) 14 (18)ªÀµÀðzÉƼÀV£À ²PÀët ªÀAavÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¨Á®PÁ«ÄðPÀ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ CAQ CA±À ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÁVzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¹ÜwUÀw »ÃUÉAiÉÄà EgÀĪÀÅzÀÄ £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀxÀð AiÉÆÃd£É ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÁUÀÄwÛ®èªÉAzÉÆÃ? CxÀªÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¹§âA¢üUÀ¼À°è ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆñÀ«zÉAiÉÆÃ? KA§ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÉƸÀ ¥ÉÆgÀPÉ ZÉ£ÁßV UÀÄr¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀiÁw£ÀAvÉ ºÉƸÀzÁV §AzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ ±Àæ«Ä¹, ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è »A¢£À ªÀµÀðzÀ CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý vÉÆÃj¸ÀĪÀ ZÁ½ PÀ°AiÀÄÄvÀÛªÉ.

ºÉtÂÚUÉ ¥ÀÆdå¤ÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆlÄÖ UËgÀªÀ¢AzÀ PÁtĪÀAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁfPÀ »£Àß¯É ºÉÆA¢zÀ ¨ÁgÀvÀ, EAzÀÄ ºÉtÂÚ£À CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÉÄîàAQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ. gÁªÀÄgÁdåzÀ PÀ£À¸À PÀAqÀ ªÀĺÁvÀä EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Æ »AdjAiÀÄĪÀ ¹Üw §gÀ®Æ §ºÀÄzÁVzÉ.  

«±Àé ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¤dªÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÉ? £ÀªÀÄä gÉÊvÀjUÉÆÃ, PÀÆ°PÁ«ÄðPÀjUÉÆÃ, E¯ÁSÁ £ËPÀgÀ/¸ÀaªÀjUÉÆà CxÀªÁ eÁUÀwÃPÀgÀt JA§ ªÀÄÄRªÁqÀ ºÉÆvÀÛ §AqÀªÁ¼À±Á» gÁµÀÖçUÀ½UÉÆÃ? zÉñÀzÀ EA¢£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¥ÀnÖªÀiÁrzÀµÀÆÖ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. EªÀPÉÌ ¤dªÁzÀ PÁgÀt K£ÀÄ? CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À°è zÉÆõÀ«zÉAiÀiÁ? F ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹ªÉAiÀiÁ? F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ºÀÄlÄÖ-¸Á«£À ªÀÄzsÉå PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀ𠧼À®¨ÉÃPÉÃ? PÁ«ÄðPÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½AzÀ ªÀAavÀªÁzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. GavÀ ²PÀëtªÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¹zÉ. ±Á¯É ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀiÁV ¨ÉÃPÀÄ, MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À PÁSÁð£ÉAiÀiÁV KPÉ ¨ÉÃqÀ? NlÄPÀ¹zÀÄ UÉzÀÝ £ÁAiÀÄPÀjUÉ ¥Àæw ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀVà ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀiÁzÀj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ F PÉ®¸À AiÀiÁPÉ £É£À¦UÉ §gÀĪÀÅ¢®è? MAzÀÄ ªÉÃ¼É ²PÀët £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdPÉÌ CµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀªÉÄÃ¯É ²PÀët¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÀÆgÀ«qÀĪÀ ¥Á®PÀjUÉ ²PÉë AiÀiÁQ®è? ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀzÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¥ÀrvÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ ºÀAaPÉ KPÉ?

§æµÁÖZÁgÀ EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÉÃgÀÄ©lÖ PÁå£Àìgï. ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß wzÀÝ®Ä ¸ÁzsÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ, ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ “ªÀiË®å DzsÁjvÀ ²PÀët”zÀ ªÀiË®åºÀgÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À CxÀªÁ ¨sÁµÉ EAvÀºÀ MAzÀÄ CZÀÄÑ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À vÀÆPÀzÀ PÁ®Ä¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ vÀÆPÀ ªÀiË®å²PÀëtzÀ CZÀÄÑ ºÉÆA¢zÉ. ªÀiË®åªÀ«®èzÀ, eÁUÀÈvÀ »Ã£À ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀévÀAvÀæªÀÇ «µÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁévÀAvÀæzÀ ¸ÀĪÁ¸À£É qÁ®gï PÀtÂÚ£À VqÀÄUÀzÀ ¥ÀAdÄUÀ¼À°è CqÀUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀªÀiÁd eÁUÀÈvÀUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. «±ÀéªÉà MAzÀÄ PÀÄlÄA§, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ®è. ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÁgÀQÌ®è. ¸ÀAªÉÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlQÌ®è JA§ÄzÉà eÁUÀwÃPÀgÀtPÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ GvÀÛgÀ ªÁVgÀ° JAzÀÄ D²¸ÉÆÃt


                                                      UËvÀªÀiï ¦ gÁp
                                                           §¼Áîj
                                              ªÉÆ: 8553111700

                                                                          E-mail: gouthamrati@gmail.com