ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು


ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು 

EA¢£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ.

dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉʪÀ¸ÀªÀiÁ£À, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀAvÀºÀ zÉêÀgÀªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zËdð£ÀåUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÀÄÑvÀÛ¯Éà EzÉ. PÉêÀ® zÉêÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ®è ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄUÀÞvÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ©üPÁëluÉUÉ §AqÀªÁ¼ÀªÁVzÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÁgÁV vÀªÀÄä ¨sÀ«µÀåzÀ Gdé®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ.

¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼À(18ªÀµÀðzÉƼÀV£À J®ègÀÆ)£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ  zÉñÀªÁzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è 121 PÉÆÃnUÀÆ C¢üPÀ d£À¸ÀASÉå EzÀÄÝ 45 PÉÆÃnUÀÆ ºÉaÑ£À ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ. dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ d¤¸ÀĪÀ ¥Àæw 5£Éà ªÀÄUÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀÄÝ. PÉîªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀ AiÀÄĪÀ gÁµÀÖçªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ GvÀÛªÀĪÁzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀnÖ, d£ÀvÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀÄjÃw¬ÄAzÀ fêÀ£À ¸ÁUÀĪÀAvÉ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀASÁå±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.

zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ EA¢£À ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ
·        ºÀÄlÄÖªÀ ¥Àæw 10 ªÀÄPÀ̼À°è 1 ªÀÄUÀÄ CAUÀªÉÊPÀ®å¢AzÀ PÀÆrzÉ.
·        3 PÉÆÃn ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀ°è 20 ®PÀëPÀÆÌ ºÉaÑ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä 5 £Éà ªÀµÀðzÀ ºÀÄlÄÖºÀ§â DZÀj¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà C¸ÀĤÃUÀÄvÁÛgÉ.
·        3 ªÀµÀðzÀ MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ 74 ¥Àæw±ÀvÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¤«ÄAiÀiÁ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÁÝgÉ.
·        ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄPÀ̼À°è 3 ¥Àæw±ÀvÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ CAUÀ«PÀ®gÀÄ.
·        ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄAvÉ 12®PÀë ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀŧ½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃmɯï, UÁågÉÃeï C®èzÉà Cw C¥ÁAiÀÄPÁj PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.
·        ¨sÁgÀvÀzÀ°è d¤¸ÀĪÀ 23 ¥Àæw±ÀvÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀrªÉÄ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.
·        5 jAzÀ 18 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ®PÀë ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¯ÉÊAVPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁVzÁÝgÉ.
·        2011gÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄAvÉ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É 33,098 C¥ÁzsÀUÀ¼ÀÄ (L.¦.¹) dgÀÄVªÉ.
·        PÀ¼ÉzÀ 5 zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ºÉtÄÚ §Ææt ºÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ ºÀvÉåUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÀÄÑvÁÛ §gÀÄwÛzÉ.

F CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£ÉzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀgÁ¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ¯Áè £Á«gÉÆÃzÀÄ? £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ EAvÀºÀzÁÝ? JAzÀÄ £ÀqÀÄPÀ ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ JAzÀgÉ EµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ wgÀ¸ÀÌøvÀªÁVzÉAiÉÄÃ? ¸ÀPÁðgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀzÉÃPÀavÀÛ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ, gÀPÀÛ©ÃeÁ¸ÀÄgÀ£ÀAvÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¨É¼ÉzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ zËdð£ÀåUÀ¼À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¢£À¤vÀå  £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄPÀ̼À ªÉÄð£ÀzËdð£Àå ¸ÀªÀiÁdzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÉA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EA¢£À ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀå aA¢ DAiÀÄÄvÀ, ©üPÉë¨ÉÃqÀÄvÀ. PÁ«ÄðPÀ£ÁV ±Àæ«Ä¸ÀÄvÀ, PÀÄ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ zÀªÀqÉAiÀÄ°è ¸ÀªÉzÀĺÉÆÃUÀÄwÛzÉ.

¸ÀPÁðgÀ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À UÉƽ¹zÉ, DzÀgÉ ªÉÄð£À CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ AiÀiÁªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁUÀ°Ã, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÁUÀ°Ã ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀªÁV®è ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVªÉ JA§ÄzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼À PÉëÃvÀæzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ J¯Áè ¹§âA¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÀgÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«UÀÆ ¯Á®£É, ¥Á®£É, ¥ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ ¤ÃrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÁåªÀAvÀ £ÁUÀjÃPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ©üPÉë¨ÉÃqÀĪÀ, aA¢ DAiÀÄĪÀ, ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀAqÀgÉ vÁvÀìgÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ CªÀgÀ ¥Á®PÀjUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ CAvÀºÀ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ UÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÉÆÃt.

zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀå DzÉñÀzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ°è CqÀVzÉ. PÀÄlÄA§ªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ CvÀåAvÀ aPÀÌ WÀlPÀªÁzÀgÉ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÀ«µÀåªÁVzÉ. ªÀÄPÀ̼À ªÉÄïɣÀqÉAiÀÄĪÀ ¥Àæw zËdð£Àå zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀåPÉÌ PÉÆqÀ°¥ÉlÄÖ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ C©ªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢zÀgÉ ªÀiÁvÀæ £Á¼É zÉñÀªÀÅ ±ÁAw¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåªÁVgÀ®Ä ¸ÁzÀå. DzÀÝjAzÀ EA¢£À ªÀÄUÀÄ EA¢£À ¥ÀæeÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt.


                                                  UËvÀªÀiï ¦ gÁp
                                                      §¼Áîj
   ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå : 8553111700