ಸರಳತೆಯೇ ಜೇವನದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮೌಲ್ಯ


ಸರಳತೆಯೇ ಜೇವನದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮೌಲ್ಯ 


¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÉÄà fêÀ£ÀzÀ CwªÀÄÄRå ªÀiË®å


zÉñÀzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÉÆêÀiÁjUÀ¼ÉÃ? JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ ¨Á®PÁ«ÄðPÀvÉ, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÁªÀÄÄPÀgÀÄ ºÉZÁÑVzÁÝgÉ JAzÀÄ ¸ÁgÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄïÁUÀÄwÛgÀĪÀ CvÁåZÁgÀ ºÀ¯ÉèUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, w£ÀÄߪÀ C£Àß, PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£ÀªÀgÉUÀÆ §æµÁÖZÁgÀzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÀrªÉ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQë JA§AvÉ PÁqÀĪÀ C¥Ë¶×PÀvÉ. JµÉÖà ¸ÀªÀĸÉå EgÀ° ¸ÀªÀiÁdzÀ°è K£Éà C¥ÁAiÀÄ«gÀ° vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀ ºÁUÉ ªÀwð¸ÀĪÀ d£ÀgÀÄ, §ºÀıÀB EµÀÖzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß CwAiÀiÁzÀ eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸À»¹PÉÆAqÀÄ vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¸À»¸ÀÄ«PÉ §A¢gÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉÃ.. EA¢£À £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ C¥ïqÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÁÛ ºÉÆÃzÉæ ¸Á«gÁgÀÄ £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
zÉñÀ¸ÉêÉAiÉÄà F±À ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ ²ªÀ ±ÀgÀt §¸ÀªÀtÚ ºÀÄnÖzÀ zÉñÀ«zÀÄ. ¸ÀvÀå, C»A¸É, ¸ÀgÀ¼ÀvÉ EAvÀºÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ°è ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉêÀ® ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ£Éßà ªÀiË®åUÀ¼À D®AiÀĪÀ£ÁßV¹PÉÆAqÀÄ ±ÁAw ªÀiÁUÀð¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÀévÀAvÀæöå vÀAzÀÄPÉÆlÖ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü, ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀVzÀ ªÀĺÁ£ï eÉÆåÃwAiÀÄAvÀºÀ ZÉÊvÀ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀ £ÁrzÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ EA¢£À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀĸÀé¥ÀßzÀ®Æè PÀArgÀ°®è.
§qÀvÀ£À, ¤gÀÄzÀÆåUÀ, §æµÁÖZÁgÀ, ¨Á®å«ªÁºÀ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄïÁUÀĪÀ zËdð£Àå EªÉ®èzÀÄzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¸ÀÄR ±ÁAwUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹¢ªÉ. dUÀwÛUÉà £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¢±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CºÀAPÁgÀzÀ mÉÆæ vÉÆlÖ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ°è F AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀÆ ¥ÀjºÁgÀ«®è. EzÀÝgÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤ªÀÄÆð®£ÉªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛE®è.
¥Àæw £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ CAUÀ CAvÉAiÉÄà ¥Àæw £ÁUÀjPÀ¤UÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀPÀ½ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV D¯ÉÆÃa¸À¢zÀÝgÉ. ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÀĽzÀAvÉ. ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¥Àæw £ÁUÀjPÀ£À PÉÆqÀÄUÉ  CvÀåªÀÄÆ®åªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÀgÀPÁj §¸ï£À ¹n£À°è UÀ°ÃdÄ EzÁÝUÀ D ¹Ãn£À°è PÀÆgÀ®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀĪÀ d£ÀgÉà ºÉZÀÄÑ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¹Û £ÀªÉÄä®ègÀ D¹Û JAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒªÀiÁr PÀÆgÀĪÀ ªÀÄA¢ Cw «gÀ¼À. £ÁªÀÅ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ AiÀiÁªÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÆß PÉÆqÀzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £É¥ÀªÉÇrØ £ÀªÀÄä DqÀA§gÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌÃPÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀgÀ¼À fêÀ£À, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÉàãÉÆà JA§ C£ÀĪÀiÁ£À PÁqÀĪÀµÀÄÖ EA¢£À ¸ÀªÀiÁd ¨É¼ÉzÀĤAwzÉ.  ¥ÉÆÃgÀPÀªÉA§AvÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ EA¢£À PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ªÀÄÆRðvÀéªÀ£ÀÄß JwÛ »r¢ªÉ. vÀªÀÄUÉà UÉÆwÛ®èzÀAvÉ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà zÁjUÉ vÀ¼ÀÄîwÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ±Á¢¨sÁUÀå (©zÁ¬Ä) AiÉÆÃd£É, C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌAzÀÄ ¥Àæw ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÉ gÀÆ:50,000/-UÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. JgÀqÀÄ fêÀUÀ¼ÀÄ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÉÄaÑ, ¸À»¹, CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ PÀµÀÖ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä ¥ÁægÀA©üPÀ UÉgÉAiÉÄà ªÀÄzÀĪÉ. ¸ÀgÀ¼ÀªÁVAiÉÄà DUÀ° CzÀÆÞjAiÀiÁUÀ° ªÀÄzÀÄªÉ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ CxÀð«zÉAiÉÆà CzÉà CxÀð. F jÃw ªÉÊAiÀÄQÛPÀ DZÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ EµÀÄÖ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀgÀ¼À DZÀgÀuÉUÀ½UÉ ¨É¯ÉE®èzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ ªÀiË®åºÀgÀtªÁVªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀåAiÀĪÁUÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÉ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ «ÄøÀ°lÖgÉ, CxÀªÁ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ¯Éà GavÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁrzÀ°è, ¨ÉÃPÁzÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀªÀiÁrPÉÆAqÀ°è §ºÀıÀB ¤gÀÄzÉÆåÃV AiÀÄĪÀPÀjUÉ PÀ¤µÀÖ¥ÀPÀë CgÉPÁ°PÀ GzÉÆåÃUÀªÁzÀgÀÆ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÁoÀ PÀ°¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄR fêÀ£ÀzÀ CxÀð DqÀA§gÀvÉ C®è. ºÁ¹UÉ PÉÆAqÀgÀÆ ¤zÉÝ PÉƼÀî¯ÁUÀzÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ºÉƸÀzÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ §gÀ¯ÁgÀzÀÄ, ¸ÀgÀ¼À fêÀ£ÀªÀiÁUÀð¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀgÀ¼ÀvÉ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË®å. ¸ÀgÀ¼ÀvÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè DZÀgÀuÉUÀ¼À°è §AzÁUÀ ªÀiÁvÀæ  ªÀĺÁvÀägÀÄ PÀAqÀ PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
                     
                                                UËvÀªÀiï . ¦. gÁp
                                                     §¼Áîj
                                               ªÉƨÉʯï : 8553111700
                                          EªÉÄïï:- gouthamrati@gmail.com